Map
Facebook
Žemėlapis
PPT
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Rajono mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Pažymos

01-05 Programos „STEAM kompetencijų gilinimas“ II modulis „Eksperimentu gristas mokymas“

02-13 STEAM idėjų mugė

02-02 Atvira veikla „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“

02-09 Apskrito stalo diskusija „Švietimo pagalba lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose: poreikis ir realybė“

03-09 Pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „IŠSAUGOKIME", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

03-09 Dailės terapijos sesija „Mokinių emocijų pažinimas, panaudojant dailės terapiją“

03-10 Atvira veikla „Lietuviais esame mes gimę" 5–10 klasėse

03-29 Praktinės patirties sklaidos renginys „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos naujovės ir iššūkiai. Sąsajos su atnaujinta Pradinio ugdymo bendrąja programa“

04-18 Edukacinė išvyka „Lyderystė veikiant: kaip treniruoti lyderystės raumenį?

04-25 Praktinės patirties sklaidos renginys „IKT panaudojimas ugdymo(si) procese: „Learningapps“, „Jigsawplanet“, QR kodų programos“

04-27 Edukacinė išvyka-seminaras „Švietimo pokyčiai“

05-04 Patirties sklaida „Judrieji žaidimai“

05-16 Programos „Kaip pasiruošti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracijai“ I modulis

06-08 Patirties sklaidos renginys „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui pradinio ugdymo koncentre“

06-12 Informacinis renginys-konsultacija „Esminiai aspektai Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui rengiantis dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinio programą“

06-13 STEAM idėjų mugė

06-14 Projekto „Kokybės krepšelis" gerosios patirties sklaida

01-03 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

01-05 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

02-04 Šalies bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas „Mano gimtinė“

02-27 „Žiniuko“ konkursas

04-20 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ I modulis „Ikimokyklinio ugdymo iššūkiai“

05-04 Metodinė diena „Kaip vyksta įtraukusis ugdymas“

05-18 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“  II modulis „Savęs ir kitų pažinimas“ 

09-28 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“  III modulis „Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje“

10-15 Edukacinė išvyka „Zanavykų krašto istorija, kultūra ir buitis“

11-08 Praktikumas  „TŪM pažangos plano tobulinimas“

11-30 Praktikumas „TŪM pažangos plano tobulinimas“

11-30  Apskrito stalo diskusija „Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos ugdant vaikų kalbą“

12-14 Atvira integruota muzikos ir tikybos veikla „Dorinių vertybių ir nuostatų formavimas per meninę veiklą“

12-15 Praktikumas „TŪM pažangos plano tobulinimas“

01-24 Šalies pradinių klasių mokytojų konkursas „Teksto kūrimo dirbtuvės: piešiu tekstą“

02-15 Virtualios dibtuvės „Virtuali klaviatūra ir vaizdo pamokos“

02-15 Virtualios dirbtuvės „Kompiuterinis konstravimas „Scratch“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Pamokos bloknoto naudojimo galimybės pamokose“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Stalo teatras“

02-18 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-19 Virtualios dirbtuvės „Microsoft Office 365 paslaugų paketo naudojimo galimybės kalbų pamokose"

02-19 Virtualios dirbtuvės „Grafinių planšečių panaudojimo galimybės nuotoliniame mokyme“

02-22 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-23 Virtualios dirbtuvės „Mokyklos veiklos administravimas Office 365 aplinkoje"

02-24 Virtualios dirbtuvės „Pagalbos mokiniui specialistų galimybės naudojantis „Microsoft Teams“ aplinka

02-25 Virtualios dirbtuvės „Neišsprendžiamų „Teams“ problemų nėra“

03-09 Virtualios dirbtuvės „Socrative“ ir kitų programėlių naudojimas žinių patikrinimui“

03-16 Virtualios dirbtuvės „Išmanioji lenta „Whiteboarchat“ nuotoliniam ir kasdieniam mokymui(si). Kur ji buvo anksčiau?“

03-17 Virtualios dirbtuvės „Išmaniosios programėlės mokinio ir mokytojo kūrybai

03-18 Virtualios dirbtuvės „Universalios programinės įrangos „ActivInspire“ panaudojimas biologijos, gamtos ir žmogaus pamokose. Patirtinis ugdymas nuotolinio ugdymo metu“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Matematikos pamokos nuotoliniu būdu – lengvai“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Užduočių kūrimas EDUKA klasėje“

03-25 Virtualios dirbtuvės „Virtualios kortelės naujų žodžių įtvirtinimui mokantis užsienio kalbų. Atgiję piešiniai. Kalbančios fotografijos“

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės)

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Vidurinio ugdymo programa (I–IV klasės)

04-09 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pradinio ugdymo programa (1–4 klasės)

06-01 Projekto „Kartu skaityti gera...“ baigiamasis etapas

11-12 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-15 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-16 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-19 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-22 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-26 Panevėžio r. 3–-4 klasių mokinių pateikčių kūrimo konkursas „Pristatyk nykstantį augalą“

11-19 Praktiniai mokymai „Debatų organizavimo metodika“

11-26 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-01 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-06 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-08 Šalies 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kalėdų dovana – 2021“

12-09 Gerosios patirties renginys „Kas lėmė STEAM mokymo poreikį ir jo atsiradimą?“

12-10 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-13 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-16 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-20 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-21 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-22 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

01-11 Apskritojo stalo diskusija „Inovatyvių mokytojų klubas Panevėžio rajone: poreikių tyrimas“ 

01-18 Kvalifikacijos tobulinimo renginys-metodinė išvyka „Mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema“

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, pranešėjai

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, stendiniai pranešimai

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, moderatoriai

02-21 Kino pamoka „Purpurinis rūkas“

02-22 Istorijos ir geografijos mokytojų patirties sklaidos renginys „Žinios – proto akys“

02-27 Geografijos mokytojų patirties sklaidos renginys „Atpažink, įvardink, užfiksuok“

02-28 Paskaita „Nesmurtinė komunikacija“

03-27 Panevėžio rajono ir miesto pradinių klasių mokinių ir mokytojų renginys „Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą“

04-30 Konkursas „Žaidžiu žodžiu“

05-09 Filmavimo mobiliaisiais telefonais seminaras pedagogams: portretai, asmenybės, emocijos

10-08 Paskaita „Geros mokyklos požymių raiška“

10-29 Tarptautinio seminaro „Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės ir patirtys 5“ darbo grupė

10-29 Tarptautinio seminaro „Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės ir patirtys 5“ metodiniai darbai ir pranešimai

12-11 Paskaita „Kasdieninės vaikų problemos naudojantis autorių teisėmis apsaugota informacija. Ką reikia žinoti ir kaip spręsti kylančias problemas?“

 

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 29

Šią savaitę 294

Šį mėnesį 1404

Iš viso 138125

Renginių akimirkos